سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

95/6/6
8:30 ع

 

 

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

 

مقدمه

از     عمدهمشکلاتبارزدراجرایپروژه ها،تأخیراتپروژهمی باشد،بهطورکلیتأخیر، هرگونهعدولازتوافقاتزمانبندیشدهمتأثرازعوامل درونیوبیرونیسیستممی باشدکهبعضاًباعثایجادمشکلاتیبرایصاحبقرارداد(کارفرما)ومجری(پیمانکار)میگردد. دراینتحقیقبا توجهبهاصلاجتنابناپذیرتاخیراتوتأثیراتآنبرپروژه،باتمرکزبرتأخیراترخدادهدرپروژههای انجام شده به روش EPC،بهتجزیهوتحلیلعللایجادتأخیرات ومنشأبروزآنهاپرداخته خواهد شد،اینمواردشاملعواملیچونعدمقطعیتهایحاکمبرمسایلمهندسیواجرایی،تغییردرمفروضات اولیهپروژه،تغییردرمحدودهودامنهکاریپروژه،ضعفدرمطالعاتاولیه،عواملمحیطیوتأثیراتآن،بی تجربگیمجریانپروژهها،نبود امکاناتلازموکافیوغیرهمی باشد. [6]

در این زمینه در سطح بین المللی تلاش های بسیار زیادی صورت گرفته است که بیشتر آنها بر صنعت ساخت و ساز متمرکز بوده اند. ویلیامز[1] به بررسی روش های موجود اثر تأخیرات در افزایش زمان پروژه های بزرگ پرداخته و نکاتی را در مورد نارسایی های روش های موجود تحلیل تأخیر در پروژه های بزرگ خاطر نشان کرده است [25]. در تحقیق دیگری به ریشه یابی علل بروز تأخیر در صنعت ساخت و ساز کشور مالزی پرداخته شده است و اهمیت میزان و تأثیر هر یک از علل نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت رابطه علت و معلولی بین آنها شناسایی شده است [23]. کاسترو[2] و همکارانش روشی را برای تقسیم مشکلات مالی تأخیرات پروژه در شبکه های ارزیابی برنامه و بازبینی روش ها[3] توسعه داده اند [19].

در داخل کشور تحقیقاتی در حوزه­ی تحلیل تأخیر انجام شده است. نجابت یک مدل فرایندگرا برای شناخت، بررسی، تحلیل تأخیر در زمان وقوع آن ارائه داده است [8]. در تحقیقی که امامی زاده و همکارانش اجرا نموده اند، پس از معرفی اجمالی برخی روش های تحلیل تأخیر، روشی برای تسهیم اثر تأخیرات پروژه بین گروه های مختلف درگیر ارائه شده است [3].

در پژوهش دیگری با بهره گیری از تصمیم گیری پویا مدلی برای پیشگیری از تأخیرات چند پروژه ارائه شده است [9]. در تحقیق دیگری ادعاهای پیمانکاران در پروژه های عمرانی بررسی شده و علل آن در قالب دو دسته اصلی تأخیر و تغییر مورد کنکاش قرار گرفته است [3]. آرانی و همکارانش نیز روشی مبتنی بر CPM را برای تعیین میزان تأخیرات پروژه و هر یک از فعالیت های آن ارائه داده اند [15].   

2-2- روش های  متداولوسنتیاجرایپروژهدرکشور

روش های متداول و سنتی اجرای پروژه ها در ایران عبارتند از :

·       کنتراتی[4]  

·       طبقفهرستبها[5]  

·       قراردادامانی[6] 

اینسهشیوهانجامپروژههابهطورسنتیدرایرانبودهاست . باتوجهبهاینکهدرچندسالاخیرکشورمابهجمع کشورهاییکهازطرفدارانخصوصیسازیمیباشنددرآمدهاست وبالاخصتکنیک هاBOT ، MC ، DB و EPCبهعنوانروش های  خصوصیسازیدرتوسعهبخشانرژیخصوصادرتوسعهتاسیساتزیربنایینفتی -گازیواخیراصنعتبرقکه نقشمهمیدررشداقتصادیواجتماعیکشورداردپیداکردهاند،موردبررسیقرارمیگیرند.

2-3- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC 

EPC  حاصل کنار هم قرار دادن حروف اول کلمات Engineering، Procurement و Construction  است که در ایران به عنوان قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجرا شناخته می شود.

EPC در واقع نوعی روش قراردادی اجرای پروژه های طرح و ساخت است. امروزه تعداد زیادی از پروژه ها به این روش اجرا می شوند. در این نوع قراردادها که به صورت فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است، اساساً یک شخصیت حقوقی مستقل مسئولیت طراحی وا جرای پروژه را عهده دار می شود که ممکن است یک شرکت تنها یا مشارکت چند شرکت باشد. شرکت یا سازمانی که مبادرت به اجرای پروژه ها به روش طرح ساخت می نماید الزاما ضرورتی ندارد که تمامی امکانات مورد نیاز را هم برای طراحی و هم اجرا در دست خود داشته باشد.در EPC، طراحی پروژه از طراحی پایه تا طراحی تفصیلی و همچنین تامین تمامی مصالح و تجهیزات پروژه شامل تجهیزات و مصالح بخش های مختلف و همچنین اجرا، روش راه اندازی توسط پیمانکار انجام می شود.فدارسیون بین المللی مهندسین مشاور[7]  این موضوع را تحت عنوان روش اجرای پروژه های طراحی مهندسی که تدارک و اجرا به شیوه کلید در دست بیان نموده است. نشریه5490سازمانمدیریتوبرنامهریزینیزمنظورازروشEPC انجامکارهایزیربیاننمودهاست : [8]

- تمام یا برخی از مراحل مختلف کارگاهی مهندسی پروژه شامل مهندسی مقدماتی به مهندسی تفصیلی

- تامین و تدارک کالاها، تجهیزات و مصالح پروژه و خدمات حتی مرتبط با آنها

- عملیات ساختمان، نصب و راه اندازی و آزمایش های کارایی و سایر خدات جانبی مرتبط با آن  

   ها که به طور توام توسط پیمانکار انجام می شود.

 1- Williams(2003 )

2- Castro

3-Pert

1 - Fix Value Contract

2 - Cost Price Contract

3- Cost Plus Contract

 

1 -FIDIC

لینک متن کامل /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)


  

95/6/5
12:46 ع

پایان نامه حقوق

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:

شرکت همانطوری که در یک لحظه بوجود نمی آید در یک لحظه هم خاتمه پیدا نمی یابد. تغییر یک شرکت به یک شرکت دیگر می تواند شکلی یا ماهوی باشد. اگر شرکتی تبدیل به شرکت دیگر شود تغییر شکلی است ولی اگر شرکتی در شرکت دیگر جذب  یا ادغام شود تغییر ماهوی است.  در حقوق شرکت های فرانسه ادغام و تبدیل شرکتها مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در ادغام که به زبان فرانسه   FUSION خوانده می شود دو یا چند شرکت تبدیل به یک شرکت می شوند. این امر به دو صورت انجام می شود؛ درحالت اول دو یا چند شرکت منحل می شوند ودارائی هرکدام آورده شرکت جدید التاسیس را تشکیل می دهد که اصطلاحا" fusion-scission نامیده می شود. درحالت دوم یکی ازچند شرکت باقی می ماند وشرکت های دیگر را در خود جذب می نماید که اصطلاحا" fusion-absorption گفته می شود. در هردوحالت شرط اساسی این است که تمام شرکتهای منحل شده شرکای شرکت جدید را تشکیل دهند. دراین حالت انحلال بدون تصفیه شرکت ها صورت می گیرد. بنابراین شخصیت حقوقی شرکت ادامه دارد. اصطلاح transformation درمورد تبدیل به کار می رود، دراین صورت همه شرکتهای منحل و شرکت جدیدی تاسیس می شود بنابراین شخصیت حقوقی تداوم ندارد.[1]

        ادغام درشرکتهای تجاری معمولی است. با ادغام دو شرکت بدون انحلال و با تداوم شخصیت حقوقی به یک شرکت تبدیل می شوند و درواقع  قدرت اقتصادی قوی تری را برای انجام پروژه های بزرگتر وسنگینتر بوجود می آورد. درصورت ادغام اعضای دو شرکت دریک شرکت متمرکز می شوند. بنابراین ادغام مستلزم اینست که دوشرکت ازیک نوع و دارای موضوع واحد و اهداف مشابهی باشند. درقانون تجارت ازادغام شرکتها اعم ازشرکت سرمایه یا شرکت اشخاص یا شرکت تعاونی بحثی به میان نیامده است و جای آن در قوانین فعلی ما، خالی است و درلایحه قانون تجارت سال 1347 کلمه ادغام دیده نمی شود. بنابراین برای اولین مرتبه قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350فصل هجدهم ماده 95 تا 107را به ادغام شرکتهای تعاونی موضوع بحث خود قرار داده است . قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران سال1370 نیزماده 53 را به ادغام شرکتهای تعاونی اختصاص داده است. ولی درقانون اخیر به تفسیر ازادغام نوشته نشده است. هیچ کدام از قوانینی که ادغام را پذیرفته اند ادغام را تعریف نکرده اند[2]. شناخت انگیزه ها واهداف معاملات تصاحب وادغام مهمترین بحث درتحقیق های مرتبط با استراژدی مذکوراست. انگیزه ها واهداف مذکور، مهمترین شاخص ارزیابی میزان موفقیت یا شکست معاملات است که سعی می کنیم چند نمونه از آنها را بیان داریم.

      یکی ازانگیزه های تصاحب و ادغام شرکتها دستیابی به صرفه جویی در مقیاس است. افزایش دراندازه، حجم تولید هزینه بهای تمام شده محصولات را کاهش می دهد. کاهش بهای تمام شده به علت افزایش تولید راصرفه جویی در مقیاس گویند. براساس مطالعات clark و دیگران درسال 1990زمانی که اندازه شرکتهای خریداری[3] وهدف کوچک می باشند ، صرفه جویی در مقیاس پس انجام معاملات افزایش می یابد [4] .

 [1]حسین خزائی، حقوق تجارت، حقوق شرکتها، نشرقانون، جلد اول، (تهران، چاپ اول، مرداد1385)، ص55.

[2]همان، ص218.

[3]شرکت خریدار همان شرکتی است که قدرت وثروت بیشتری دارد وشرکتهای دیگر راجذب خود میکند دراصطلاح  حقوقی همان شرکت جدید حاصل از ادغام میباشد.

                                                                                                          Clark k & eli ofek (1994) meryerus umeuns of restructuriny dist ressed firmz2                                                   به نقل ازعلی جهانخانی،علی ثقفی واصغر عارفی، مبانی تئوریک وکاربردی تصاحب وادغام شرکتها-تحقیقات مالی، بهار وتابستان85، ص53.

 

لینک متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری


  

95/6/2
12:59 ع

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

 

تکه هایی از متن : 

 

 

 

    6-1- تعریف مفاهیم و واژه هایتخصصی

زنجیره تامین کشاورزی: تمام فعالیتهایی که محصول را از  مزرعه به سبد خرید خانوار می آورد اجزای زنجیره تامین کشاورزی را تشکیل می دهند:    “ از مزرعه به چنگال غذاخوری “]1[.  این فعایتها مشتمل هستند بر:

·          تولید(اختصاص زمین،زمانبندی آبیاری،تعیین منابع،انتخاب بذر....)

·          برداشت(زمان بندی ومسیربرداشت،منابع،تجهیزات حمل و نقل )

·          انبارش (محل وظرفیت انبار، میزان انبارش در هر دوره و ...)

·          توزیع(انتخاب مد حمل و نقل،مسیر و زمان بندی ارسال و...)

مزیت رقابتی پایدار: شرکت زمانی به مزیت رقابتی پایدار می رسد که دارای استراتژی ایجاد ارزشی باشد که بطور همزمان توسط رقبای فعلی یا بالقوه بکارگرفته نمی شوند و همچنین رقبا قادر به کپی کردن مزایای این استراتژی نباشند. [5]

رویکرد مبتنی بر منابع: دیدگاه مبتنی بر منابع،  چگونگی دستیابی شرکت به مزیت رقابتی پایدار از طریق کسب و کنترل منابع را تشریح و پیش گویی می کند.[5]

مدیریت اطلاعات: گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود تا فرایندها موثر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسانتر گردد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تأثیرات فزاینده ای در سرعت، دقت، کیفیت، و جنبه های دیگر داشته باشد.[5]

 

قابلیتها: به مجموعه ای از فرایندهای سازمانی (مانند عقد قراردادهای داخلی و خارجی) و جریانهای کاری اطلاق می شود که توانمندی شرکت یا سازمان را حداقل در یک حوزه فعالیت با توانمندی شرکت رقیب در همان حوزه قابل مقایسه یا متمایز می سازد.  تلفیق منسجم و در صورت لزوم، افزاینده قابلیتها باید به عنوان توانمندی محوری سازمان و عاملی در افزایش قابلیت رقابت بکار می رود.

 

 

لینک مطلب دانلود متن کامل : پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ