سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
دانلود پایان نامه های ارشد همه رشته ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 44
بازدید دیروز : 122
کل بازدید : 80360
کل یادداشتها ها : 11478

نوشته شده در تاریخ 95/5/31 ساعت 7:55 ص توسط admin


 

 د?وار برش? فو?دی

تکه های  از متن :

 

تحق?قات ب?شتر در مورد د?وارهای برش? ساخته شده از ورق های فو?دی تقو?ت نشده، شامل مطالعه و بررس? مواردی چون:

 

 

اثر ساده بودن اتصا?ت ت?ر به ستون در مقا?سه با اثر صلب در نظر گرفته شدن ا?ن اتصا?ت روی رفتار کل? ا?ن د?وارها توسط کاسس در سال    1993 ، ارز?اب? پاسخ د?نام?ک? د?وارهای برش? ساخته شده از ورق های فو?دی توسط دکتر صبوری- قم? و روبرتز در سال 1992 و رضا?? در سال 1999، بررس? اثر وجود سوراخ در صفحات پر کننده و انجام شده توسط صبوری- قم? و روبرتز در سال 1992، و?ان و برون?و در سال 2004 ، بررس? اثر استفاده از فو?د دارای نقطه تسل?م پا??ن ?ا فو?د از نوع Light-Gauge Steel و مورد بررس? قرار داده شده توسط و?ان و برون?و در سال 2004، برمن و برون?و در سال 2005 ، و ن?ز بررس? اثرات استفاده از اتصا?ت پ?چ? صفحات پر کننده در مقا?سه با اتصا?ت جوش? ا?ن صفحات، مانند سا?ر م?حظات کاربردی توسط الغال? در سال 1998 انجام پذ?رفتند. ع?وه بر ا?ن موارد، مدل سازی اجزای محدود د?وارهای برش? ساخته شده از ورق های فو?دی تقو?ت نشده ن?ز توسط الغال? در سال 1993 و ن?ز توسط درا?ور در سال 1998 مورد مطالعه قرار گرفت.

لینک دانلود :

مطالعه رفتار د?وار برش? فو?دی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد
طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ