سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

95/5/31
7:55 ص

 

 د?وار برش? فو?دی

تکه های  از متن :

 

تحق?قات ب?شتر در مورد د?وارهای برش? ساخته شده از ورق های فو?دی تقو?ت نشده، شامل مطالعه و بررس? مواردی چون:

 

 

اثر ساده بودن اتصا?ت ت?ر به ستون در مقا?سه با اثر صلب در نظر گرفته شدن ا?ن اتصا?ت روی رفتار کل? ا?ن د?وارها توسط کاسس در سال    1993 ، ارز?اب? پاسخ د?نام?ک? د?وارهای برش? ساخته شده از ورق های فو?دی توسط دکتر صبوری- قم? و روبرتز در سال 1992 و رضا?? در سال 1999، بررس? اثر وجود سوراخ در صفحات پر کننده و انجام شده توسط صبوری- قم? و روبرتز در سال 1992، و?ان و برون?و در سال 2004 ، بررس? اثر استفاده از فو?د دارای نقطه تسل?م پا??ن ?ا فو?د از نوع Light-Gauge Steel و مورد بررس? قرار داده شده توسط و?ان و برون?و در سال 2004، برمن و برون?و در سال 2005 ، و ن?ز بررس? اثرات استفاده از اتصا?ت پ?چ? صفحات پر کننده در مقا?سه با اتصا?ت جوش? ا?ن صفحات، مانند سا?ر م?حظات کاربردی توسط الغال? در سال 1998 انجام پذ?رفتند. ع?وه بر ا?ن موارد، مدل سازی اجزای محدود د?وارهای برش? ساخته شده از ورق های فو?دی تقو?ت نشده ن?ز توسط الغال? در سال 1993 و ن?ز توسط درا?ور در سال 1998 مورد مطالعه قرار گرفت.

لینک دانلود :

مطالعه رفتار د?وار برش? فو?دی-سمینار عمران سازه با فرمت وردترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ