سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

95/6/6
8:30 ع

 

 

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

 

مقدمه

از     عمدهمشکلاتبارزدراجرایپروژه ها،تأخیراتپروژهمی باشد،بهطورکلیتأخیر، هرگونهعدولازتوافقاتزمانبندیشدهمتأثرازعوامل درونیوبیرونیسیستممی باشدکهبعضاًباعثایجادمشکلاتیبرایصاحبقرارداد(کارفرما)ومجری(پیمانکار)میگردد. دراینتحقیقبا توجهبهاصلاجتنابناپذیرتاخیراتوتأثیراتآنبرپروژه،باتمرکزبرتأخیراترخدادهدرپروژههای انجام شده به روش EPC،بهتجزیهوتحلیلعللایجادتأخیرات ومنشأبروزآنهاپرداخته خواهد شد،اینمواردشاملعواملیچونعدمقطعیتهایحاکمبرمسایلمهندسیواجرایی،تغییردرمفروضات اولیهپروژه،تغییردرمحدودهودامنهکاریپروژه،ضعفدرمطالعاتاولیه،عواملمحیطیوتأثیراتآن،بی تجربگیمجریانپروژهها،نبود امکاناتلازموکافیوغیرهمی باشد. [6]

در این زمینه در سطح بین المللی تلاش های بسیار زیادی صورت گرفته است که بیشتر آنها بر صنعت ساخت و ساز متمرکز بوده اند. ویلیامز[1] به بررسی روش های موجود اثر تأخیرات در افزایش زمان پروژه های بزرگ پرداخته و نکاتی را در مورد نارسایی های روش های موجود تحلیل تأخیر در پروژه های بزرگ خاطر نشان کرده است [25]. در تحقیق دیگری به ریشه یابی علل بروز تأخیر در صنعت ساخت و ساز کشور مالزی پرداخته شده است و اهمیت میزان و تأثیر هر یک از علل نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت رابطه علت و معلولی بین آنها شناسایی شده است [23]. کاسترو[2] و همکارانش روشی را برای تقسیم مشکلات مالی تأخیرات پروژه در شبکه های ارزیابی برنامه و بازبینی روش ها[3] توسعه داده اند [19].

در داخل کشور تحقیقاتی در حوزه­ی تحلیل تأخیر انجام شده است. نجابت یک مدل فرایندگرا برای شناخت، بررسی، تحلیل تأخیر در زمان وقوع آن ارائه داده است [8]. در تحقیقی که امامی زاده و همکارانش اجرا نموده اند، پس از معرفی اجمالی برخی روش های تحلیل تأخیر، روشی برای تسهیم اثر تأخیرات پروژه بین گروه های مختلف درگیر ارائه شده است [3].

در پژوهش دیگری با بهره گیری از تصمیم گیری پویا مدلی برای پیشگیری از تأخیرات چند پروژه ارائه شده است [9]. در تحقیق دیگری ادعاهای پیمانکاران در پروژه های عمرانی بررسی شده و علل آن در قالب دو دسته اصلی تأخیر و تغییر مورد کنکاش قرار گرفته است [3]. آرانی و همکارانش نیز روشی مبتنی بر CPM را برای تعیین میزان تأخیرات پروژه و هر یک از فعالیت های آن ارائه داده اند [15].   

2-2- روش های  متداولوسنتیاجرایپروژهدرکشور

روش های متداول و سنتی اجرای پروژه ها در ایران عبارتند از :

·       کنتراتی[4]  

·       طبقفهرستبها[5]  

·       قراردادامانی[6] 

اینسهشیوهانجامپروژههابهطورسنتیدرایرانبودهاست . باتوجهبهاینکهدرچندسالاخیرکشورمابهجمع کشورهاییکهازطرفدارانخصوصیسازیمیباشنددرآمدهاست وبالاخصتکنیک هاBOT ، MC ، DB و EPCبهعنوانروش های  خصوصیسازیدرتوسعهبخشانرژیخصوصادرتوسعهتاسیساتزیربنایینفتی -گازیواخیراصنعتبرقکه نقشمهمیدررشداقتصادیواجتماعیکشورداردپیداکردهاند،موردبررسیقرارمیگیرند.

2-3- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC 

EPC  حاصل کنار هم قرار دادن حروف اول کلمات Engineering، Procurement و Construction  است که در ایران به عنوان قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجرا شناخته می شود.

EPC در واقع نوعی روش قراردادی اجرای پروژه های طرح و ساخت است. امروزه تعداد زیادی از پروژه ها به این روش اجرا می شوند. در این نوع قراردادها که به صورت فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است، اساساً یک شخصیت حقوقی مستقل مسئولیت طراحی وا جرای پروژه را عهده دار می شود که ممکن است یک شرکت تنها یا مشارکت چند شرکت باشد. شرکت یا سازمانی که مبادرت به اجرای پروژه ها به روش طرح ساخت می نماید الزاما ضرورتی ندارد که تمامی امکانات مورد نیاز را هم برای طراحی و هم اجرا در دست خود داشته باشد.در EPC، طراحی پروژه از طراحی پایه تا طراحی تفصیلی و همچنین تامین تمامی مصالح و تجهیزات پروژه شامل تجهیزات و مصالح بخش های مختلف و همچنین اجرا، روش راه اندازی توسط پیمانکار انجام می شود.فدارسیون بین المللی مهندسین مشاور[7]  این موضوع را تحت عنوان روش اجرای پروژه های طراحی مهندسی که تدارک و اجرا به شیوه کلید در دست بیان نموده است. نشریه5490سازمانمدیریتوبرنامهریزینیزمنظورازروشEPC انجامکارهایزیربیاننمودهاست : [8]

- تمام یا برخی از مراحل مختلف کارگاهی مهندسی پروژه شامل مهندسی مقدماتی به مهندسی تفصیلی

- تامین و تدارک کالاها، تجهیزات و مصالح پروژه و خدمات حتی مرتبط با آنها

- عملیات ساختمان، نصب و راه اندازی و آزمایش های کارایی و سایر خدات جانبی مرتبط با آن  

   ها که به طور توام توسط پیمانکار انجام می شود.

 1- Williams(2003 )

2- Castro

3-Pert

1 - Fix Value Contract

2 - Cost Price Contract

3- Cost Plus Contract

 

1 -FIDIC

لینک متن کامل /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ